Norske Skipsverft etterlyser nå strakstiltak av langvarig karakter. Offentlige nybyggings- og ombygging-/vedlikeholdsprosjekter må iverksettes snarest, understreker organisasjonen. Foto: Stig Gjethammer

Covid-19: Verftsindustrien ber om langsiktige tiltak for økt aktivitet

Den pågående Covid-19 pandemien samt sammenfallende kollaps i oljemarkedet gir svært dystre fremtidsutsikter for store deler av verfts- og maritim leverandørindustri i Norge. Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon er takknemlig for de tiltakspakkene som Regjeringen har lagt frem til nå, men etterlyser i et brev til Finans-, Nærings-, Kommunal- og Samferdselsdepartementene raske beslutninger som øker aktivitetsnivået i verftstindustrien. – Vi snakker om å hente frem planer for både nybygging- og ombygging-/vedlikeholdsprosjekter, heter det i en uttalelse fra organisasjonen. – Og ting må skje raskt, den kommende høsten og vinteren, og de neste par årene, kommer til å bli vanskelige.

Imidlertid må konsekvensene av den pågående nedsmeltingen av næringslivet nå vektlegges tyngre enn hva som hittil er praktisert. Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon (NSSM) er dypt urolig over de mer langsiktige konsekvensene av nedsmeltingen. Vi tenker da på faren for at markedet til skipsverftene opphører fra høsten/vinteren av. Følgende av dette vil være fatale for industrien, men også for økonomien til det omkringliggende næringsliv og kommuner samt en rekke private husholdninger. Som innspilt også av andre organisasjoner blir markedsutfordringene mer kritiske for bedriftene, jo lengre tid som går.

Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon foreslår derfor utbedrende tiltak for en mer langsiktig tidshorisont. Vi understreker betydningen av raske beslutninger for å oppnå nødvendig effekt ved etablering av trygge arbeidsreisekorridorer (til/fra utlandet for innleid arbeidskraft), samt umiddelbar iverksettelse av nye offentlige fartøysanskaffelser samt reparasjon og vedlikehold på eksisterende fartøyer og hvor prosjektene finansieres fortløpende etter fremdrift.

På finansieringssiden etterspør vi en utvidelse av den såkalte Skipsordningen til også å bli en finansierings- og garantikilde for verftene. Staten må finne veier for å avlaste det private bankvesen slik at det i større grad enn hva vanlig er, kan engasjere seg i verftsrelaterte aktiviteter. Konkret trekker vi frem det grønne skiftet og fartøysfornyelse innen ferge- og hurtigbåtsektoren samt nærskipsfarten hvor den miljømessige betydningen vil være særlig synlig og etterspurt.

Vi oppfordrer til å gjøre grundigere undersøkelser rundt hvorvidt det er mulig å få på plass bedre finansieringsmodeller for kystfrakteflåten slik at den næringen raskt kan komme i gang med en etterlengtet fornying, gjerne i form av at staten stiller som garantist for fremtidige oppdrag eller inngår langtidskontrakter på befraktning som igjen gir nødvendig sikkerhet for bankene.

Offentlige aktører som Marinen, Kystvakten, Kystverket, Havforskningsinstituttet m.fl. er alle virksomheter som kan gi verdifulle bidrag til aktivitetsnivået i verftsindustrien. Fortgang også i prosjekter innen offshore havbruk og vindkraft vil gi viktige ringvirkninger for næringen.

Bakgrunnsinformasjon

Ordreinngangen til norsk skipsverftsindustri var i 2019 urovekkende lav. Det ble kun inngått 26 nybyggingskontraker (hver større enn 50 millioner kroner) til en samlet verdi av 7,9 milliarder kroner. Dette er et historisk lavmål og langt fra nok til å opprettholde et fornuftig aktivitetsnivå i norsk skipsverftsindustri. Tilsvarende tall for 2018 var 48 ordrer til en samlet verdi av 24,3 milliarder kroner. Prognosen for inneværende år er betydelig lavere enn 2019 og vil være ødeleggende for vår industrielle kraft og for sysselsetting/verdiskaping i distrikts-Norge.

Tiltakene nevnt over vil alle bidra til aktivitet, verdiskaping og sysselsetting innen verftsindustrien. Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon roper et høyt varsku om de negative konsekvensene ved ikke å føre en mer aktiv næringspolitikk hvor man mobiliserer offentlige anskaffelser som fartøyfornyelser o.l. Som nasjon har vi enda ikke erfart de langsiktige konsekvensene av de omfattende begrensningene som følger i kjølvannet av koronasituasjonen. Alle gode krefter må derfor enes om innføring av raske og effektive prosjekter som får opp aktivitetsnivået i et lengre tidsperspektiv!