NSSM arkivfoto.

Det internasjonale arbeidet om eksportfinansiering

Norske Skipsverft deltok i dag på et dialogmøte i Næringsdepartementet om det internasjonale arbeidet innenfor eksportfinansiering.

Det er flere regelverk som regulerer dette arbeidet.

  • WTOs subsidieavtale Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
  • OECD-tilknyttede Arrangement on Officially Supported Export Credits
  • EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Målet med det internasjonale arbeidet om eksportfinansiering er at konkurransen mellom landene skal skje på like vilkår. Det er Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon (NSSM) sin holdning at dette ikke alltid er tilfellet. I møtet poengterte vi at få, om noen, land bruker nasjonale ressurser til beste for andre lands industri og konkurransekraft. Som illustrasjon på dette viste vi til virkemiddelapparatets støtte til el-ferger bygget i Tyrkia for norsk regning.

Likevel mener vi at det internasjonale arbeidet innenfor eksportfinansiering må intensiveres. Konkurransedyktig eksportfinansiering er viktig for at norsk verftsindustri skal lykkes internasjonalt. Men ulempene med eksisterende strategier må veies opp mot tapte norske muligheter. Det er ingen god politikk å skylle barnet ut med badevannet, for å si det slik, – tvert imot.

Fra skipsverftenes side synes det som om virkemiddelapparatet i for stor grad styrer eget mandat, at man ikke er tilstrekkelig følsom for effekten av «å skylle barnet ut med badevannet». Vi tenker på Eksfin og Enova sine engasjementer utenfor EU/EØS.

I forhold til det internasjonale arbeidet innenfor eksportfinansiering ber NSSM departementet gjøre en vurdering av hvilket mulighetsrom man har til å avgrense Eksfin innenfor EU/EØS, og at NFD oppfordrer KLD til å gjøre det samme i forhold til Enova.

Vi påpekte også NFD’s egne hemninger i forhold til å utfordre de internasjonale rammene. Vår etterspurte Forskuddsgarantiordning for skipsverft er, etter finanskrise, offshore-krise og pandemi nødvendig for å øke konkurransekraften i norsk verftsindustri. Realiseringen av dette produktet kan ikke hindres av internasjonale begrensninger. Vi presiserte at produktet må etableres uten deltakelse fra privat bank.

Om kommersiell og politisk risiko

Kommersiell og politisk risiko som norske rederier aksepterer for å oppnå en lavere byggepris i utlandet, skal ikke utlignes av den norske stat når den kalkulerte risikoen må innfris. Det er grunnleggende feil. Ved slik avlastning forrykker Staten markedskreftene og opptrer konkurransevridende i norsk verftsindustris disfavør.

NSSM oppfatter at det er nettopp dette Staten nå gjør via Eksfin. Den norske etatens risikoavlastning som følger av den lave kredittratingen de tyrkiske bankene har, er ikke grei. Garantiordningen vil styrke tyrkiske banker og dermed stimulere til økt bygging i Tyrkia.

Nok et spørsmål er hvor grundig virkemiddelapparatet vil overføre prinsippene etter Åpenhetsloven til private og offentlige fartøyanskaffelser i utlandet?

Enova

Enova har i en årrekke ytt tilskudd til skip bygget i utlandet. Etter NSSMs mening er kravet om Home Built Requirements utelatt i Enova’s mandat, noe de fleste land ville krevet. Vi erfarer at rederier står fritt til å ta bevilgninger fra Enova med seg til utenlandske skipsverft over hele kloden, inkl. de tilfeller hvor rederiene velger byggeland med uakseptable, lave standarder for miljø, arbeids- og lønnsforhold. Slik demonstrerer Staten at man har ett sett regler for skip bygget i Norge og et annet sett regler for skip bygget i lavkostland.

Alt realisert med bevilgninger fra Enova.