Hugo Strand, styreleder i Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon.

– Ikke dekkende, sier Norske Skipsverft om A-krim rapport fra Møre og Romsdal.

Bransjeforeningen Norske Skipsverft korrigerer bildet av lønns- og arbeidsforhold hos underleverandører i verftsindustrien. – De uakseptable arbeidsforholdene og lønnsnivåene hos underleverandører til enkelte skipsverft som er avdekket i rapporten «Verftsprosjektet – sluttrapport» er ikke dekkende for bransjen som helhet. Dette påpekes også i rapporten.

A-krim samarbeidet i M&R (Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten m.fl.) har i to år gjennomført kontroll av deler av underleverandør-bransjen til 8 skipsverft. Fokuset har vært lønns-/arbeidsvilkår hos leverandører til verft med høy aktivitet og leverandør-bransjer med høyest risiko for a-krim. Undersøkelsen er gjennomført i perioden med C19 reguleringer og delvis stengte grenser, noe som resulterte i stort behov for arbeidskraft, og gjelder 78 ulike underleverandører.

– Vi kjenner oss ikke igjen i resultatene som rapporten avdekker, sier Hugo Strand, styreleder i bransjeforeningen Norske Skipsverft. – Pressens fremstilling av rapporten gir verftnæringen et omdømmetap, og vi vil være helt tydelig på at de graverende forholdene om uakseptable lønnsforhold, funnet spesielt hos underleverandører innen innredning- og renhold med arbeidskraft fra Romania og Italia, er noe vi tar sterk avstand fra.

I likhet med stadig flere bransjer i norsk næringsliv er vår skipsbygging avhengig av utenlandsk arbeidskraft. I regelen skjer dette ved at verftene setter bort et definert arbeidsomfang (entrepriser), samt noe ved at man leier inn arbeidskraft timebasert. Årsaken til behovet er at det ikke finnes nok norske arbeidstakere og at det ikke er økonomisk grunnlag for fast ansettelse da oppdragsmengden er svært varierende. Disse grunnleggende forholdene vil ikke forandre seg. Rapporten påpeker at verftene i undersøkelsen har iverksatt tiltak for å redusere sannsynligheten for a-krim hos sine underleverandører.  Dette er nødvendig og positivt, og et kontinuerlig arbeid.

– Vi ønsker å nyansere nyhetsbildet og påpeke at lønns- og arbeidsforhold i norsk verftsindustri følger norsk regelverk, sier Hugo Strand og understreker at dette er en selvfølgelighet. – Vi oppfatter at den mest graverende kritikken hva angår de 8 verftene i dette gjelder ett av dem, og er rettet mot verftets manglende oppfølgingsplikt («påse-plikt») i forhold til underleverandører.

– Slik skal det selvsagt ikke være, fastslår Hugo Strand. Han er helt tydelig på at ordnede lønns- og arbeidsforhold er en selvfølge for norsk verftsindustri. – Dessverre gir de kritikkverdige forholdene som er avdekket i verftnæringen som helhet et uberettiget omdømmetap.