Hugo Strand er styreleder i bransjeforeningen Norske Skipsverft og særdeles kritisk til lakseforslaget fra regjeringen Støre. Foto: FMV

Lakseskatt = industridød i skipsbyggingsindustrien

Konsekvensene av den foreslåtte, dramatiske økningen i skattetrykket for oppdrettsnæringen vil være en alvorlig trussel mot leverandørindustrien. Det er sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke har foretatt en konsekvensanalyse og i stedet serverer lettvinte utsagn a la «Vi tror det går bra for oppdretterne». Hva er dette for næringspolitikk?

Den foreslåtte lakseskatten, i kombinasjon med et statlig virkemiddelapparat som i stor stil eksporterer verftsarbeidsplasser i stedet for å fremme dem, vil være en alvorlig trussel mot leverandørindustrien og i særdeleshet skipsverft og utstyrsleverandører. Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft advarer på det sterkeste mot regjeringens manglende forståelse for bransjens rammebetingelser.

– Innretningen på den foreslåtte grunnrentebeskatning for laksenæringen er elendig politisk håndverk. Vi forlanger at det lages en objektiv konsekvensutredning for skipsbyggingsindustrien, fastslår styret i Norske Skipsverft.

Det var på foreningens styremøte i Molde nylig, at styret i Norske Skipsverft kommenterte den foreslåtte grunnrentebeskatningen. – Regjeringen er her helt i utakt med kyst-Norge og gir rett og slett blaffen i de negative konsekvensene forslaget vil medføre. Det hjelper da ikke å gi industriarbeidere 500 kr i skattelette om man samtidig tar fra dem levebrødet! sier styreleder Hugo Strand.

Det er foreningens klare oppfatning at innretningen på den foreslåtte grunnrentebeskatning vil redusere aktivitetsnivået betydelig, hindre utvikling og innovasjon i havnæringene, og gjøre lønnsomme hjørnesteinsbedrifter med sysselsetting og verdiskaping i Norge, samt eksport som følge av høy innovasjonstakt, til tapere. – Vi har fått en hel haug av bekymringsmeldinger fra medlemsverft, leverandører og rederi-kunder, forteller Strand.

Forslaget er ikke gjennomtenkt og utfordrer hele næringen

Oppdrettsbransjen er i dag den viktigste «driveren» og verdiskaperen for skipsbyggingsindustrien, som har utviklet og bygd en rekke innovative fartøy for bransjen, slik man for en del år siden gjorde det også for offshore-bransjen. – Konsekvensene av «olje-krisa» for vår industri er velkjente, og vi bygger ikke offshore-fartøy lengre. Ferger bygger vi heller ikke, i hovedsak pga. Statens anbudsregimer innen offentlige fartøyanskaffelser og statlige virkemidler. Vi kan ikke tillate oss at bygging av brønnbåter, bløggebåter, arbeidsbåter og kanskje også fiskebåter stopper pga. Regjeringa Støre. Da er det kroken på døra og «Kor e hammaren Edvard», advarer Hugo Strand. – Oljeselskapene har beviselig klart seg bra, og det vil trolig oppdretterne også. Det er leverandørindustrien med sine mange distrikts-arbeidsplasser og betydelige verdiskapning som rammes av Regjeringa Støres hodeløse politikk.

– Dette dramatiske panikk-forslaget gjør Kyst-Norge fattigere, på kapital, arbeidsplasser og framtidstro. Det er totalt uakseptabelt og svært tankevekkende at en norsk regjering bestående av to politiske partier som påstås å være forkjempere for industri-arbeidsfolk og distriktene foreslår en slik enorm skatteskjerpelse uten engang å tenke på konsekvensene. AP og SP har beviselig stor omtanke for Oslo-folk og bønder, men ikke alle kan jobbe i det offentlige i byer og med poteter, sauer og kyr. Noen må skape mange og lønnsomme arbeidsplasser langs kysten, sier Strand.

– Lakseskatten slik forslaget nå står, vil få dramatiske konsekvenser for mange virksomheter, heter det i uttalelsen fra Norske Skipsverft. – Næringen forlanger at Regjeringen Støre tar til vett og foretar en objektiv konsekvensanalyse for leverandørindustrien med det første, og før en evt. skatteskjerpelse innføres.