Myre Kystdrift AS har valgt norsk skipsverft for bygging av nye "Kystfisk". Ill.: Seacon

Larsnes Mek. skal bygge nye «Kystfisk»

Myre Kystdrift AS, kystrederi fra Myre i Vesterålen, har kontrahert verdens første kombibåt for konvensjonelt fiskeri og bløggebåt for havbruksnæringen. Fartøyet leveres fra Larsnes Mek. i november 2024.

Rederiet eies av Myre Maritim AS og Michael Lockert og ble etablert i 1998. Selskapet eier fiskebåten M/S «Kystfisk» og er fullstrukturert på hvitfisk. Myre Maritim AS driver fiskemottak, filetproduksjon og tørking av fisk hvor kvote tilhørende M/S «Kystfisk» i sin helhet kan vise til 98 prosent videreforedlingsgrad på land. Michael Lockert er daglig leder i Myre Kystdrift AS og skipper på fartøyet.

En kombinasjonsdrift mellom fiskeri og havbruk vil utnytte kapasiteten og legge til rette for kompetanseoverføring mellom næringene. Sektormyndigheter stiller ulike krav til de spesifikke næringene og planlagte fartøy vil bestå av det beste fra begge næringene.

Bruk av eksisterende teknologi fra havbruksnæringen, som automatisk blågelinje, kan sikre korrekt ressursavregning og kvalitetssikker forvaltning av norsk fiskerinæring. Automatisk bløggelinje i fiskeri vil også redusere arbeidsbelastningen på mannskap og dermed legge til rette for at flere kan være arbeidsaktive lengre.

– Vi ønsker at dette skal være en arbeidsplass som er interessant for yngre arbeidstakere og dermed sikre rekruttering til norsk sjømatnæring, heter det i en uttalelse fra rederiet. Totalt sett vil Myre Kystdrift AS øke bemanning fra 6 til 18 helårige arbeidsplasser.

– For å imøtekomme kvalitetskrav fra markedet med hensyn til sporbarhet, matsvinn og kvalitet på produktene vil digital informasjon lagres i «block chain». Dokumentasjon av enhver operasjon er transparent og sikrer at alle våre kunder og samarbeidspartnere har korrekt informasjon til enhver tid.

Stor batteripakke

Så langt skal batteriet som energikilde dekke omtrent 70-80 prosent av all operativ drift. Selskapet satser offensivt på bruk av alternativ energikilde og vil fortløpende øke batterikapasiteten dersom man ser ved ytterligere operasjoner kan benytte batteri som energikilde. Derfor har man valgt å utruste fartøyet med en batteripakke på 1,5 MWh.

Rederiet har vurdert flere alternative verft, både innen- og utenlands, men valgte Larsnes Mek. AS som vår samarbeidspartner. Verftet har lang erfaring med bygging av ulike fartøy og besitter og kompetanse som er komplementær i forhold til bygging av et kombinasjonsfartøy for fiskeri og havbruk. Prosessen har vært interessant og lærerik, og rederiet er trygg på at valg av verft sikrer de krav rederiet stilles til kvalitet, fremdrift og bærekraft.

Sammen med Larsnes Mek. AS har rederiet valgt underleverandører i Norge som til sammen står for ca. 70-80 prosent av fartøyets totale verdi. Seacon Design AS står for designet av fartøyet og sammen med Optimar AS, leverandør av bløggelinjen, har man designet og fartøy med fokus på kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling.

Norsk bank og norsk bygging

Uten støtte fra banken hadde ikke dette vært og vi ville rette en stor til Sparebank1 Nord-Norge som har hatt stor tro på prosjektet gjennom hele prosjektet mulig og ikke minst lagt til rette at rederiet nå kan realisere et bærekraftig, forteller rederiet. – Til tross for økte kostnader bygger vi på norsk verft og legger til rette for innovativ utvikling av eksiterende teknologi, som igjen vil forsterke kompetansen i den maritime klyngen i Norge. Investering i batteri vi reduserer fotavtrykket på miljøet og ved samkjøring av ulike næringsmidler gir maksimal utnyttelse av tilgjengelig kapasitet og kompetanse. Totalt sett vil alle tiltak bidra til bærekraftig utvikling av norsk sjømatnæring og ivareta 12 av FNs bærekrafts mål.

Hoveddimensjoner og informasjon        

Båtens Navn TBA
Rederi Myre Kystdrift AS
Verft Larsnes Mek. Verksted AS
Design Seacon AS *SC-51
Lengde 51,23 m
Bredde 12,10 m
Type Snurrevad / Bløggefartøy

 

Larsnes Mek. Verksted AS er et dynamisk skipsverft med stort fokus på innovasjon og utvikling. Utbyggingen av verftsområdet står sentralt i verftets fremtidsstrategi.