Erik W. Jakobsen er partner og styreleder i Menon Economics. På Årsmøtet til Norske Skipsverft gjorde han en god gjennomgang av verftenes markeds- og konkurransesituasjon.

Menon – a bird’s view

– Verftenes omsetning har variert enormt de siste 15 årene, fastslår Menon og kommenterte hva som kan styrke konkurranseevnen.

En Menon-analyse på Årsmøtet til Norske Skipsverft drøftet dagens situasjon, de lange linjer samt definerte kilder til konkurranseulemper og kommenterte hvordan styrke konkurranseevnen. – Veldig matnyttig, var tilbakemeldingene fra årsmøtedelegatene.

Det var Menon-sjef Erik Jakobsen som gjorde presentasjonen. Han viste til at de norske skipsverftenes «all time high»-omsetning, til nå, ble nådd allerede i 2009. Driftsmarginene var på sitt høyeste i 2011, laveste i 2018 og er siden stigende. Likevel har vi fem år på rad med negativ lønnsomhet i verftene.

Jakobsen kommenterte også utviklingen med at norske rederier i økende grad bygger utenfor Norge, og da særlig i Tyrkia. Her skal nevnes at man fra Norske Skipsverft sin side skal arbeide for å avgrense statens virkemiddelapparat ved Enova og Eksfin til innenfor til EØS-området.

Tyrkia med gode statlige ordninger

Erik Jakobsen gikk videre gjennom et sett kilder til konkurranseulemper for skipsverftene. Her poengterte han at Tyrkias svar på Eksfin (GIEK, Kredittgarantifondet (KGF)) tilbyr garantier som garanterer for opptil 70 prosent av kontraktsverdien. Det tilbys også eksportkreditt og garantier gjennom den tyrkiske eksportfinansieringsinstitusjonen Türk Eximbank.

Eksportfinansieringsordningen dekker opp til 85 prosent av kontraktsbeløpet med varighet opptil ett år. I tillegg tilbys bl.a. gebyrfritak, fritak for eiendomsskatt og fritak for merverdiavgift til skipsbyggingsindustrien i Tyrkia. De tyrkiske verftene kan også få utsatt skatt hvis de reinvesterer overskuddet i verftene.

Årsmøtet til Norske Skipsverft mener at disse ordningene i sum er så konkurransevridende at det norske virkemiddelapparatet ikke skal påta seg støtte, garantier eller finansiering i forbindelse med bygging av skip i Tyrkia.

Menon-analysen viser at norske skipsverft er best på kvalitet, men ikke konkurransedyktige på pris. Faktagrunnlaget til Menon på dette, er hentet fra en spørreundersøkelse blant 22 rederier som har søkt om skipsfinansiering fra Eksfin. I den etterfølgende diskusjon, mente flere av årsmøtedelegatene at prisforskjellen ofte er liten, men at garanti- og finansieringsmuligheter på eksportmarkedet øker norske verfts konkurranseulempe. Positivt er det dog at tre av fire utstyrsprodusenter mener at det er viktig eller svært viktig at det er skipsverft i Norge.

I foredraget fra Menon Economics diskuterte Erik Jakobsen hva som kan gjøres for å styrke konkurranseevnen til de norske skipsverftene. Dette var selve kjernen i foredraget og ble grundig diskutert på årsmøtet.