Fra v. Per Vidar Kjølmoen (AP) og Gunnar Jan Oma, daglig leder Oma Baatbyggeri AS.

Norske Skipsverft møter AP for drøftelser

En rekke verftspesifikke temaer stod på agendaen da Norske Skipsverft møtte Per Vidar Kjølmoen (AP).

Når det gjelder design og bygging av Fremtidens hurtigbåt, advarte Norske Skipsverft fylkene mot å gå i samme fotefar som det offentlige har gjort med all utenlandsbyggingen av lav- og nullutslipps ferger. Etter det som partene karakteriserte som et konstruktivt møte, kunne stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen – Arbeiderpartiets maritime talsperson – ta med seg en rekke innspill fra Norske Skipsverft.

Fra verftene møtte Gunnar Jan Oma, Oma Baatbyggeri AS, og Asle Strønen for Norske Skipsverft. Sentrale temaer som ble diskutert var:

1 Skipsordningen, det innenlandske skipsfinansieringstilbudet administrert av Eksfin, virker etter hensikten. Bidrar til sysselsetting og verdiskaping ved norske skipsverft. Koster ikke staten penger. Må behandles i Stortinget og gjøres permanent.
2 – Panteordningen må videreføres, men innrettes slik at arbeidet (resirkulering evt. oppgradering til ny teknologi) må utføres i Norge. Ordningen bidrar til aktivitet ved norske skipsverft. Har en meget god miljøprofil (får ut/oppgradert gammel tonnasje).
3 – Etablere et nytt produkt i det offentlige sitt virkemiddelapparat; en forskuddsgarantiordning. Staten må være villig til å øke sin risikoeksponering noe. En forskuddsgarantiordning innebærer at verftene kan bygge stein på stein og når soliditeten i næringen er tilfredsstillende kan produktet revurderes.
4 – Sedimentsaken. Temaet har potensialet i seg til å marginalisere flere norske skipsverft. Næringen erkjenner fullt ut betydningen av å fjerne gamle miljøgifter der hvor det er nødvendig. Spørsmålet er hvem som skal ta kostnaden med dette. I mange områder er det flere kilder til forurensingen enn verftet. Produktene og arbeidsmetodikken som ble benyttet tiår tilbake i tid, var lovlige og akseptert den gang.
5 – Fremtidens hurtigbåt del II, er fylkenes prosjekt for design og bygging av lav- og nullutslipps hurtigbåter. Norske hurtigbåtverft har utviklet og bygget hurtiggående passasjerbåter siden 1950-tallet. Kompetansen på design og bygging er verdensledende. De norske hurtigbåtverftene med designkompetanse er alle langt fremme i det grønne skiftet, også med lav- og nullutslipps-teknologi.
Fylkene sin valgte prosess har:

* ekskludert de hurtigbåtverftene som er alene i Norge om å ha erfaring på både design og bygging

* stoppet bygging og idriftsettelse av moderne båter i eksisterende rutepakker
 
 * som konsekvens at Fremtidens hurtigbåter kan bli bygget i utlandet

Gunnar Jan Oma fra Oma Baatbyggeri forteller at vi nå er i en spesiell situasjon hvor fylkene forsøker å utvikle egne design av Fremtidens hurtigbåt samtidig som næringen venter på oppdrag. – Vi stiller spørsmål med fornuften i denne strategien og hvor god bruk av ressurser dette er, sier Oma. – Fylkene må definere sine transportbehov, stille krav til næringen og definere klare mål. Slik får industrien mulighet til å løse utfordringene og utvikle miljøvennlige hurtigbåter.

Per Vidar Kjølmoen var en aktiv lytter til innspillene fra Norske Skipsverft. Særlig på temaet design og bygging av Fremtidens hurtigbåter advarte Norske Skipsverft mot en utvikling hvor også disse båtene ender opp med å bli bygget i utlandet. – Det er nå det er tid for å ta hånd i hanke, poengterte Norske Skipsverft.