Viktige temaer, men hyggelig tone mellom politisk ledelse i NFD og næringen. Nr. to fra h., statsråd Bjørnar S. Skjæran, flankeres av Lars C. Andersen (til v.) og Asle Strønen. Foto: NFD

Norske Skipsverft møtte statsråd Skjæran

Norske Skipsverft arbeider aktivt for å bedre næringens rammevilkår. Mandag denne uken møtte organisasjonen igjen fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.

De norske skipsverftene arbeider under strammere rammevilkår enn våre konkurrenter på Kontinentet, i Tyrkia og i Asia. Etter mange år med en næringsnøytral og lite potent politisk tilnærming til næringens faktiske behov, lover Støre-regjeringens Hurdal-plattform større statlig engasjement. Daglig leder i bransjeforeningen Norske Skipsverft, Asle Strønen, mener at det nå er tid for å vise til resultater. – Regjeringen er offensiv i sin tale, og vi er tilfreds med kontakten med Nærings- og fiskeridepartementet, men nå må vi i mål, understreker Strønen.

Norske Skipsverft har flere saker øverst på sakslisten og Asle Strønen trekker særlig frem nødvendigheten av å få på plass en «Forskuddsgarantiordning for skipsverftene», at Enova instrueres om en geografisk begrensning i sine tildelinger og at den såkalte sediment-saken stilles i bero. – Vi belyste alle disse temaene i samtalen med statsråden, sier Lars Conradi Andersen, direktør ved Myklebust Verft. Han forklarte at skipsverftene har produksjonskompetanse og -kapasitet, men at flere mangler den økonomiske muskelen til å løfte (garantere for mottatt innbetaling) prosjektene.

– Her ser vi for oss at den nye etaten Eksfin kan etablere et produkt «Forskuddsgaranti for skipsverftene» som kan avhjelpe skipsverftenes likviditetskapasitet. Ved at Eksfin, etter en grundig prosess og på kommersielle vilkår, på vegne av byggeverftet stiller garanti overfor rederi for dennes forskuddsbetalinger. – Dette vil ha stor betydning for vår evne til å lande nye kontrakter, og skape aktivitet i og rundt verftene våre.

Asle Strønen presiserer at den statlige garantiforpliktelsen opphører ved skipets overlevering og at ordningen vil ha begrensede budsjettmessige konsekvenser for staten.

De to andre temaene som ble diskutert hører innunder Klima- og miljødepartementet. Men det er viktig for bransjen å få forankret konsekvensene av temaene i Nærings- og fiskeridepartementet. – Statens virkemiddelapparat er virkelig ikke på næringens side, fastslår Asle Strønen. – At det ikke allerede er satt geografiske begrensninger på ved hvilke verft man kan bygge skip hvor Enova-midler er inkludert, er helt uakseptabelt. Vi ser at skipsverft langt utenfor EU-området lar Enova-bevilgninger være med å styrke deres egenkapital. Komplett hinsides all fornuft, mener vi i Norske Skipsverft.

Det tredje temaet som ble tatt opp med statsråd Skjæran, var en grundig orientering om de ødeleggende konsekvensene av den såkalte sediment-saken. Her ble det fra Norsk Industri sin side understreket at det er viktig at samfunnsmessig nytte må overstige kostnadene ved eventuelle oppryddingstiltak. Vurderingen må evaluere kostnaden med oppryddingstiltak opp mot miljøeffektene og skipsverftenes evne til videre drift og investeringsmuligheter.

Gode diskusjoner i Nærings- og fiskeri-departementet. Foto: NFD

– Neste steg nå er å møte Klima- og miljødepartementet for å gi tilsvarende orientering til politisk ledelse der, sier Asle Strønen i Norske Skipsverft avslutningsvis.