Skipsbygging har stor lokal samfunnsbetydning. Arkivfoto: Larsnes Mek. Verksted

Ny finansieringsordning: Forventningsfull verftsindustri

Som bransjeforening er Norske Skipsverft høringsinstans for den nye låne- og garantiordningen for kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge. – Høringsutkastet er positivt og slik industrien har ønske om, uttaler styret i Norske Skipsverft og presiserer samtidig behovet for en snarlig implementering.

Uroen for eksportlekkasjer er fortsatt til stede og industrien har ventet lenge på denne ordningen, heter det i uttalelsen. – Vi erkjenner selvsagt at det tar tid å få på plass lov- og forskriftsendringer, og at det bare er departementet som kan avvike formelt fra dette, uttaler styret som likevel føler behov for å understreke viktigheten av en rask implementering av det nye regelverket.

Styret i Norske Skipsverft gir uforbeholden ros til regjeringen for dens aktive næringspolitikk og vilje til å imøtekomme industriens behov. Man har en forhåpning om at utelukkende positive tilbakemeldinger innen høringsfristen 7. februar 2018 vil kunne åpne opp for en raskere ikrafttreden enn 1. juli 2018 som er antydet for Eksportkreditt Norge sin del. GIEK har et enklere løp og vil trolig kunne gi svar uten forbehold rundt årsskiftet.

Styret i Norske Skipsverft presiserer at industrien står på terskelen til store teknologiskifter særlig med hensyn til miljørelaterte utfordringer. – Det er viktig at disse prosjektene i størst mulig grad finner sin realisering i Norge, og da er tidsaspektet viktig, understreker man i Norske Skipsverft.

– I våre samtaler med myndighetene hvor vi spilte inn behovet for den kommende innenlandsordningen, var sysselsettingseffektene av ordningen av stor betydning, understreker styret. Et mediaoppslag om Larsnes Mek. Verksted sin betydning lokalt bygger oppunder argumentasjonen, du kan lese artikkelen her.

Styret oppsummerer at det fortsatt er en vei å gå for at verftsindustrien skal få fylt opp ordrebøkene og fullt ut være den samfunnsaktøren som den ønsker å være.