Styreleder i Norske Skipsverft Hugo Strand er svært tilfreds med regjeringens forslag om en ny innenlands finansieringsordning. - Dette har vi arbeidet for i mange år og gårsdagens melding er en industripolitisk seier, sier Strand. Foto: skipsrevyen.no

Ny låne- og garantiordning for skip til norsk reder

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2018 at det opprettes en ny markedsmessig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft, når disse skipene skal brukes i Norge. Dermed er det full seier for NSSM sitt årelange arbeid for å få denne ordningen på plass.

Vi forstår meldingen fra Nærings- og Fiskeridepartementet dithen at ordningen skal omfatte alle skipstyper, så som ferger, fiskebåter, brønnbåter, fraktefartøyer og hurtigbåter. – Næringen applauderer regjeringens vilje til å ta grep og fjerne den ulikhet som eksisterende regelverk har representert, sier Hugo Strand, styreleder i Norske Skipsverft og adm.dir. i Fitjar Mek. Verksted AS.

Leder av sekretariatet i Norske Skipsverft, Asle Strønen, sier i en kommentar at organisasjonen har hatt en langvarig og fruktbar dialog med administrasjon og politisk ledelse i Næringsdepartementet. – Vi har også hatt utstrakt kontakt med politiske miljøer i denne prosessen og føler at vi har fått gehør for vårt ønske om en regelverksendring.

Frem til nå har lån og garantier fra GIEK og Eksportkreditt Norge vært forbeholdt norske rederiers utenlandske kontraheringer. – Denne skjevhet i regelverket blir nå rettet opp når man også kan søke om slik finansiering på skip bygget i Norge for norsk reder, og beregnet for bruk i Norge.

Det er Norske Skipsverft sin oppfatning at det er bred politisk enighet om den nye ordningen slik at høstens valg neppe vil påvirke gjennomføringen av den. Siktemålet er at garantiordningen skal være på plass ved årsskiftet ettersom Stortinget må behandle saken i statsbudsjettet. Låneordningen kan ta noe lengre tid ettersom det krever lovendring for Eksportkreditt Norge.