Stortingsmelding: Forskuddsgarantiordning på plass!

Regjeringen har i dag presentert Meld. St. 10 (2020-2021) «Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring». Med god hjelp fra FrP har regjeringen strukket seg langt for å imøtekomme verftsnæringens behov for forskuddsgarantier.

Ja, det er grunn til å applaudere regjeringen, og deler av opposisjonen, for godt utført arbeid i forhold til verftsnæringen. Stortingsmelding 10 (2020-2021) er god lesning også for verftsindustrien. Særlig er meldingens side 64 om Skipsgarantiordningen og Forskuddsgarantier matnyttig informasjon:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20202021/id2788786/

Når det gjelder Skipsgarantiordningen har NSSM på vegne av medlemsverftene spilt inn forbedringspunkter i tilbudet. Først om at den virker etter hensikten og derfor må gjøres permanent, og dernest om at den må tilpasses markedsutviklingen og derfor forbedres med hensyn til løpetid og profil.

Regjeringen imøtekommer i meldingen verftenes, og verftenes bankforbindelser, behov for avlastninger i forhold til garantistillelser på innbetalinger fra rederikunden. Kort fortalt kan Forskuddsgarantier nå dekkes under byggelånsgarantiordningen. Ettersom denne ordningen ikke forutsetter eksport betyr det at verft som bygger skip for bruk i Norge også har et tilbud om forskuddsgaranti. Det betyr i praksis at verftets bankforbindelse fortsatt må stille garanti for reders innbetalinger, men at GIEK nå kan garantere for inntil 50 prosent av dette. Garantien kan gjelde for alle innbetalinger fra rederiet i løpet av byggeperioden.

Av Asle B. Strønen