God stemning: Styreleder Hugo Strand (til v.) takket avtroppende styremedlem Magne Grøtteland for god innsats over mange år, og ønsket han lykke til sin nye tilværelse som pensjonist.

Vellykket Årsmøte i Bergen

Norske Skipsverft Salg- og Markedsorganisasjon (NSSM) avholdt Årsmøte 2018 fredag den 16. mars i Bergen. Med god deltakelse fra medlemsverftene, eksterne foredragsholdere, aktiv æresgjest og heder til avtroppende styremedlem, ble Årsmøtet en god møteplass for mange av landets skipsbyggere.

Tradisjonen tro ble Årsmøtet avviklet med en lukket del frem til lunsj hvor kun medlemsverftene i NSSM var til stede. Foruten ordinære saker som gjennomgang av styrets beretning for 2017, regnskap, kontingent, budsjett og valg, diskuterte medlemmene bransjespesifikke utfordringer i forhold til marked og rammevilkår. Samtlige av styrets medlemmer har hatt sine posisjoner over flere perioder. Styremedlem Magne Grøtteland (SIMEK) går snart over i pensjonistenes rekker og tok derfor ikke gjenvalg. En enstemming valgkomite innstilte Gustav Oma, Oma Baatbyggeri A/S, som nytt styremedlem og han ble valgt ved akklamasjon.

Styreleder i NSSM, Hugo Strand (adm.dir. Fitjar Mek. Verksted AS), poengterte i sin tale Magne Grøtteland sin betydning for organisasjonen og takket han for god innsats over mange år. – Grøtteland har skjøttet sitt verv med klokskap og vi vil savne den kompetanse han representerer, sa Strand samtidig som han ønsket Gustav Oma velkommen i styret.

Under her presenterer vi noen av foredragsholderne på Årsmøtet:

Politisk oppmerksomhet

Stortingsrepresentant Tom-Chr. Nilsen (H) på Norske Skipsverft sitt Årsmøte 2018.

Til stede på Årsmøtet 2018 var stortings- og fylkestingspolitikere fra Høyre og Arbeiderpartiet. Tom-Chr. Nilsen (H) sitter i Stortingens næringskomite og bidro med et innlegg hvor han oppfordret NSSM til å fortsette sitt arbeid for å bedre næringens rammevilkår. – Som skipsbyggere representerer dere innovasjon og sysselsetting i distriktene, og vi som politikere skal være lydhøre for de innspill dere kommer med til oss, sa Nilsen.

Nye medlemmer

Geir Larsen, Vard Aukra – engasjert på næringens vegne.

Geir Larsen er verftsdirektør ved Vard Aukra og ansvarlig for aquaculture i VARD. Han presenterte status og strategier for Aukra-verftet, og benyttet Årsmøtet til å rette oppmerksomheten mot den forstående omkampen mot «Langsetdommen» som kan gi store ekstrakostnader og redusere konkurransekraften til norsk verftsindustri. Han kommenterte også at Norge har mistet skrogproduksjonskompetanse og kapasitet, og så dette i sammenheng med behovet for økt satsing på fagarbeider og lærlingeordninger innenfor stålfaget.

Bård Meek-Hansen, Grovfjord Mek. Verksted, fortalte om et verft som har lagt store ressurser i teknologiutvikling og fasiliteter.

Grovfjord Mek. Verksted AS er også nytt medlem av året og verftsdirektør Bård Meek-Hansen benyttet Årsmøtet til å informere om GMVs satsing innen elektrifisering av arbeidsbåter. – Vi har utviklet en hel serie av el-båter og opplever at det er stor interesse for disse i markedet.

GMV har vært svært ekspansive både i utvikling og bygging av nye fartøyer. Det samme må man si om investeringene i hallanlegg, kaier og kraner m.m. Verftsanlegget i Grovfjord fremstår som moderne og effektivt.

Æresgjest 2018

Tore Samuelsen – en skarpskodd jurist som aktivt har bistått NSSM i arbeidet med blant annet den nye Skipsordningen.

Jurist Tore Samuelsen ble av styret og sekretariat i NSSM hedret som årets æresgjest. Styreleder Hugo Strand fremhevet Samuelsen sin detaljkunnskap i forhold til lovverk og virkemiddelapparat, og understreket at hans deltakelse i våre forhandlinger med myndigheter og andre har vært av avgjørende betydning.

Eksportkreditt Norge

Olav Einar Rygg fra Eksportkreditt Norge var tydelig på betydningen av å ta den nye Skipsordningen i bruk. – Vi skal gjøre vårt for at søknadsprosess og behandlingstid skal være så enkel som mulig, forsikret han.

Olav Einar Rygg, utlånsdirektør maritime bransjer, Eksportkreditt Norge benyttet Årsmøtet til å informere om den nye Skipsordningen og betydningen av å bruke den.

– Formålet med den nye ordningen er å bidra til at redere i Norge oppnår finansiering på markedsmessige vilkår og dermed til økt aktivitet ved skipsverftene i Norge, sa Rygg og viste til et høringsnotat fra NFD.

– Ordningen er tilgjengelig for alle skipstyper og vi ser betydningen av å tilpasse innretningen og profilen også til næringer som er sykliske, slik som er viktig blant annet for fiskebåtredene, understreket Rygg og karakteriserte det å strekke løpetiden som hyllevare.