Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon poengterer at det er viktig for samfunnet å opprettholde aktivitetene i verftsindustrien. Foto: NSSM

Verftsindustrien etterlyser en «arbeidsreisekorridor»

Myndighetene bør starte arbeidet med å forberede en «arbeidsreisekorridor» for utenlandsk arbeidskraft, heter det i en uttalelse fra Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon. Verftene er i gruppen som utfører kritiske samfunnsfunksjoner og det er derfor nødvendig å opprettholde aktivitetene i denne delen av industrien.

Det er fortsatt god aktivitet ved mange av de norske skipsverftene. Ordreboken er grei og blant de små og mellomstore skipsverftene arbeides det på nybyggings- og reparasjonsoppdrag. Styreleder i Norske Skipsverft er Hugo Strand, som verftsdirektør ved Fitjar Mek. Verksted AS har han hendene fulle om dagen.

– Vi erfarer at det er god aktivitet i markedet, sier Strand. Som all annen verftsindustri er også FMV avhengig av innleid utenlandsk arbeidskraft for å ta unna toppene i aktivitetsnivået. – Det er ikke mulig for oss å finne tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft lokalt, forklarer Strand.

Kommunale koronakrav er ødeleggende

Verftene er definert som samfunnskritiske virksomheter som har som oppgave å holde fergeflåten, hurtigbåtene, fiskebåtene og fartøyene til havbruksnæringen operative, heter det i en uttalelse fra Norske Skipsverft. Slik situasjonen er nå, er dette svært krevende å få til.

Ved å innføre egne koronatiltak strengere enn hva regjeringen og helsemyndighetene anbefaler, forsterker mange kommuner krisen i næringslivet. Bransjeforeningen Norske Skipsverft er tydelig på at det nå foregår en nedsmelting av norsk arbeidsliv og da blir slike kommunale restriksjoner kritiske for næringslivet. Verftsindustrien er lokalisert i små kommuner hvor de fast ansatte ofte bor i nabokommunen og dagpendler til arbeidsplassen bare en kort kjøretur unna, men altså i en annen kommune.

– At disse skal utløse en karantenesituasjon på strekningen hjem-arbeidsplass er fullstendig meningsløst, heter det i uttalelsen fra Norske Skipsverft. Organisasjonen ber regjeringen umiddelbart gjennomføre like smitteverntiltak over hele landet. Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft etterlyser handlekraft for å sikre at de virksomhetene som fortsatt holder hjulene i gang, kan fortsatte med det.

Foreslår en «arbeidsreisekorridor»

Verftsdirektør Inge-Jonny Hide ved Myklebust Verft i Møre og Romsdal bekymrer seg for tilgangen på fast og innleid arbeidskraft. Han understreker at industrien er i en krevende situasjon hvor tilgangen til kvalifisert arbeidskraft er kritisk. – Arbeidskraften henter vi lokalt gjennom fast ansatte og internasjonalt gjennom innleie av fagarbeidere, forklarer Hide. – Innleie er et helt nødvendig supplement for å ta unna toppene i markedet.

Inge-Jonny Hide foreslår at myndighetene så snart som mulig legger til rette for en «arbeidsreisekorridor» til/fra Norge. – Vi erfarer at Færøyene allerede har tre faste flygninger daglig for å ta inn og ut nødvendig arbeidskraft, forklarer Hide. Han understreker at arbeidskraft er den gruppen med minst risiko å forflytte. Arbeidsgiver har systemer på plass for å håndtere behovet for smittevern, mens arbeidstaker selv kan pålegges å oppholde seg på verftsområdet.

Koronavisum

Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon mener at en dose kreativitet må til for å holde hjulene i næringen i gang og foreslår at myndighetene etablerer et koronavisum. Dette kan være en dokumentasjon på at vedkommende skal inn i Norge for å arbeide, at han skal oppholde seg på området til arbeidsgiver og at vedkommende har oppfylt karantenebestemmelsene i hjemlandet.

De norske verftene gjennomfører lojalt alle smitteverntiltak og har strenge regimer for hvem som slipper inn på anleggene. Arbeidskraften som kommer utenfra har svært begrenset bevegelsesmønster. Verftene følger også opp daglig i forhold til smitte og ved eventuelle symptom er terskelen lav for iverksette lokal karantene.

Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon poengterer at næringen etterlever myndighetene sine smitteverntiltak, men understreker samtidig at tilgang på fast ansatte og bruk av utenlandsk arbeidskraft er en nødvendighet for å opprettholde den samfunnskritiske virksomheten ved verftene. – En «arbeidsreisekorridor» og et «koronavisum» kan være tiltak som vil avbøte en vanskelig situasjon ved verftene, heter det i uttalelsen.