Bli medlem

Norske Skipsverft er en nasjonal og samlende bransjeorganisasjon for norsk verftsindustri. Mottoet Sammen er vi sterke – sammen tilbyr vi det beste skal være retningsgivende for all vår aktivitet. Vi oppfordrer verft som enda ikke er medlem til å kontakte sekretariatet eller et medlemsverft for å få informasjon om viktigheten av å stå sammen i markeds- og myndighetskontakt.

Organisasjonen tilbyr eiere og ledere i industrien et fellesskap for erfarings- og meningsutveksling av stor betydning for den enkelte. Vi deler med hverandre og lytter på hverandre – og konkurrerer mot hverandre der hvor det er det naturlige å gjøre!

Lover for Norske Skipsverft:

Av organisasjonens §3 Medlemskap fremgår det i utdrag at

«Alle bedrifter som har som hovedbeskjeftigelse å bygge/reparere skip (båter) eller offshorekonstruksjoner kan søke medlemskap i NSSM.

Bedriften må ha drevet produksjon som nevnt ovenfor i minst 5 år før medlemskap kan bli innvilget, med mindre styret enstemmig anbefaler dispensasjon og det ikke kommer innsigelser fra noen andre medlemmer, jmf. nedenfor.

Søknad om medlemskap skal sendes skriftlig til sekretariatet sammen med opplysninger om:

  1. Firmanavn og adresse.
  2. Tall på antall årsverk siste år.
  3. Total omsetning siste år.
  4. Total omsetning nybygg siste år.
  5. Andre avtaler, agentkontrakter o.l. som bedriften har inngått og som kan ha betydning for bedriftens forpliktelser som medlem i NSSM.

Sekretariatet skal sende melding om mottatt søknad om medlemskap til samtlige medlemmer i NSSM.»

Et komplett sett av Lover for Norske Skipsverft salgs og markedsorganisasjon fås ved henvendelse til sekretariatet.

Sekretariatet kontaktes via e-post: abs@nssm.no.