Bli medlem

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft (BNS) er en nasjonal og samlende organisasjon for norsk verftsindustri. Mottoet Sammen er vi sterke – sammen tilbyr vi det beste skal være retningsgivende for all vår aktivitet. Vi oppfordrer verft som enda ikke er medlem til å kontakte sekretariatet, styreleder eller et medlemsverft for å få informasjon om viktigheten av å stå sammen i markeds- og myndighetskontakt.

Organisasjonen tilbyr eiere og ledere i industrien et fellesskap for erfarings- og meningsutveksling av stor betydning for den enkelte. Vi deler med hverandre og lytter til hverandre – og konkurrerer mot hverandre der hvor det er det naturlige å gjøre!

Kontingenten for medlemskap i Norske Skipsverft er oversiktlig, og som følger: Verft med færre enn 50 fast ansatte kr 45.000 eks. mva. per år. Verft med flere enn 50 fast ansatte kr 75.000 eks. mva. per år.

Årsmøtet og regelmessige bransjesamlinger er viktige arenaer for medlemmene i Norske Skipsverft. Vi arrangerer fellesstand på de store messene, er aktive i media for å tale industriens sak, samt at vi har gode relasjoner til regjering, departementer og politikere på riks- og lokalplan. Målsettingen vår er klar: Vi skal gjøre vårt beste for verftsindustriens ordreinngang og rammevilkår.

Lover for Norske Skipsverft:

Av organisasjonens §3 Medlemskap fremgår det i utdrag at

«Alle bedrifter som har som hovedbeskjeftigelse å bygge/reparere skip (båter) eller offshorekonstruksjoner kan søke medlemskap i BNS.

Bedriften må ha drevet produksjon som nevnt ovenfor i minst 5 år før medlemskap kan bli innvilget, med mindre styret enstemmig anbefaler dispensasjon og det ikke kommer innsigelser fra noen andre medlemmer, jmf. nedenfor.

Søknad om medlemskap skal sendes skriftlig til sekretariatet»

Et komplett sett av Lover for Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft fås ved henvendelse til sekretariatet.

Sekretariatet kontaktes via e-post: asle@norskeskipsverft.no.