Utmelding

Ved eventuell utmelding er følgende regelverk å iaktta:

Lover for Norske Skipsverft:

Av organisasjonens §4 Utmelding fremgår det at:

«Eventuell utmelding av NSSM må skje ved skriftlig melding til sekretariatet innen den 30. juni hvert år med uttreden ved det aktuelle års utløp. Medlem kan ikke melde seg ut av NSSM før det har vært medlem i 2 kalenderår og uttreden kan i et slikt tilfelle først skje 1 – ett – år etter at skriftlig utmelding er mottatt av sekretariatet. Styret kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for uttreden tidligere.

Dersom et medlem melder seg ut av NSSM, er medlemmet fortsatt bundet av de avtaler som NSSM på hans vegne måtte ha inngått og de agentkontrakter som medlemmet har skriftlig godkjent, jmf. §3 ovenfor, men kun for avtalens varighet.»

Et komplett sett av Lover for Norske Skipsverft salgs og markedsorganisasjon fås ved henvendelse til sekretariatet.

Sekretariatet kontaktes via e-post: abs@nssm.no.