M/S "Færøysund" - nok et AAS 3002 ASTDE-Hybrid design levert fra Aas Mek. Verksted AS. Foto: Verftet

«Færøysund» levert fra Aas Mek. Verksted

Rederiet Færøy AS tok den 16. september 2021 levering av byggenr. 206 fra Aas Mek. Verksted AS. Nybygget er en brønnbåt av verftets eget design, AAS 3002 STDE-Hybrid.

Færøy AS, som mottar nybygget, er hjemmehørende på Herøy utenfor Sandnessjøen i Helgeland og har også tidligere fått levert brønnbåten «Steinar Olaisen» fra Aas Mek. Verksted AS. Etter levering gikk fartøyet til Helgeland/Salten og inn på langsiktig kontrakt for Nova Sea AS og Salten Aqua AS, samt en del samarbeidende oppdrettere.

Lengde oa er 76,96 meter, bredde 17,80 meter og dybde i riss på 5,90 meter. Lasteromkapasiteten på dette designet er 3000 m3. Servicefart er oppgitt til 13 knop.

Bilde fra sjøprøvene.

ARRANGEMENT

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 3002 STDE-Hybrid, med en lastekapasitet på 3000 m3, og er et fartøy som er utrustet for å tilfredsstille strenge miljøkrav. Båten har diesel-elektrisk fremdrift og ESS-batteri anlegg for hybrid drift, samt utstyr for å kunne koble seg på de nye landstrøm-anleggene.

ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstoff forbruket betydelig. Båten kan ligge til kai uten bruk av generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrøm-kapasiteten i havnene, og som også reduserer støyutslipp til omgivelsene. Båten er videre utstyrt med eksos renseanlegg, som gir 90 prosent reduksjon i utslipp av NOx.

Nybygget har en lastekapasitet på 3000 m3 fordelt på to lastetanker og er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for rensing av vann, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vann parameter.  Nybygget er også arrangert med eget sorteringsrom med direkte sortering av fisken ved undertrykks lasting.

INNREDNING

Båten er arrangert med innredning for 12 personer og topp utstyrt messe, salong, bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, garderober, kino og trimrom.

Nybygget holder høy standard. Foto: Verftet

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

Nybygget er i tillegg utstyrt med Dynamisk posisjonsanlegg (DP) fra Brunvoll, med tanke på lasting og lossing av havmerder o.l., der fartøyet ligger med fast avstand til merdanlegget uten å fortøye og berøre anlegget.

LASTEARRANGEMENT

Lasterom volumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 400-500 tonn levende fisk, avhengig av størrelse og temperaturer. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, splitting o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med 4 stk. CO2 luftere, oksygen og Ozon produksjonsanlegg for regulering av O2 nivå i vannet under transport og Ozon behandling ifm. desinfisering av lasterom og tilknyttede system.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for rensing av vannet ifm UV behandling. Laste/losse systemet er arrangert med avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing.

Alt avløpsvann kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. Dette samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Båten er utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kw og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr. C pr time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Controll for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system «Well Wash».  Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

DEKKSUTSTYR

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert sorteringsmaskin fra MMC First Process, Aqua Scan fisketellere og smolttellere fra WingTech.

MASKINERI

Fremdriftsanlegget er et diesel-elektrisk hybrid system med 2 stk. 1000 kW PM-elektriske motorer som er tilkoplet et Brunvoll gear og propellanlegg, og som forsynes fra 4 stk. CAT generatorsett, på totalt 5244 bkW, samt et ESS-batterianlegg med kap. på 650 kW, som benyttes til «peak shaving», strømforsyning ved anløp i havner m.m.

I tillegg er det montert et nødstrøms aggregat type Nogva Scania type DI 13 075 M på 374 kW ved 1800 o/min. For best mulig manøvrering er det montert 2 stk. Brunvoll sidepropell akter og 1 stk. baug propell. Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.