«Skrova» – brønnbåt fra Aas Mek. Verksted

Den 21. desember 2021 overleverte Aas Mek. Verksted AS brønnbåten M/S «Skrova» til rederiet Brønnbåt Nord Lofoten AS.

Designen er verftets egen, av typen AAS 1202 STDE-Hybrid, med en lasteromkapasitet på 1200 m3, lengde o.a. 63,86 meter, bredde 14,00 meter og dybde i riss på 5,30 meter. Servicefarten er oppgitt til 13 knop.

Brønnbåt Nord Lofoten AS ble etablert i 2019 og er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord AS og Ellingsen Seafood AS. Rederiet er hjemmehørende på Engenes utenfor Harstad. Nybygget gikk rett etter overlevering til Skrova og en langsiktig kontrakt for Ellingsen Seafood.

ARRANGEMENT

Fartøyet er utrustet for å tilfredsstille strenge miljøkrav. Nybygget skal ha base hos Ellingsen Seafood på Skrova og er designet spesielt for å operere i et relativt eksponert og værhardt område. Båten har diesel-elektrisk fremdrift og ESS-batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrøm kapasitet.

ESS-batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (Peak shaving) for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstoff forbruket betydelig. Båten kan ligge til kai uten bruk av generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrømkapasiteten i havnene, noe som også bidrar sterkt til å redusere utslipp av både støy og eksos til omgivelsene. Båten er utstyrt med eksosrenseanlegg, som gir 90 prosent reduksjon i utslipp av NOx.

Nybygget har en lastekapasitet på 1200 m3 fordelt på to lastetanker og er spesielt designet for lukket transport med RSW-kjøling, lavt dypgående for smolt-transport og dewatering-system for ferskvannsbehandling av fisken.

M/S «Skrova» er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte. Nullutslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for rensing av vann, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske- og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparametere.

INNREDNING

Båten er arrangert med innredning for ti personer, og topp utstyrt messe, salong, bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, garderober og trimrom.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med anlegg i.h.h.t. strengeste krav for rensing av både kloakk og ballastvann.

ELEKTRONISK UTSTYR

M/S «Skrova» er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde.

LASTEARRANGEMENT

Lasteromvolumet er på 1200 m3 som gir en kapasitet på føring av ca. 200 tonn levende fisk, avhengig av størrelse og temperaturer. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til avluser anlegg o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med 4 stk. CO2 luftere, oksygen og Ozon produksjonsanlegg for regulering av O2 nivå i vannet under transport og Ozon behandling ifm. desinfisering av lasterom og tilknyttede system.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for rensing av vannet ifm. UV-behandling og avlusing.  Laste-/lossesystemet er arrangert med avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med ferskvanns behandling av fisken. Alt avløpsvann kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørrstoff og videre UV-behandling av det rensede avløpsvannet. Dette samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

For mekanisk avlusing av fisken, er båten også utstyrt med et trippelt avluseranlegg med kapasitet på 150 tonn i timen.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. Båten er utstyrt med RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system.

Det er montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Control for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logging og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system «Well Wash». Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

DEKKSUTSTYR

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert fiske- og smolttellere fra WingTech AS.

MASKINERI

Fremdriftsanlegget er et diesel-elektrisk hybrid system med PM- elektriske motorer på totalt 1600 kW som er tilkoplet et Brunvoll gir- og propellanlegg, og som forsynes fra 4 stk. CAT C32 generatorsett på totalt 3760 ekW.

Båten er videre utstyrt for hybrid drift og har innmontert et ESS-batterianlegg, som benyttes til å ta strøm topper «peak shaving», strømforsyning ved anløp i havner m.m. I tillegg er det montert et nødstrømsaggregat type Nogva Scania type DI 09 074 M på 217 kW ved 1800 o/min.

For best mulig manøvrering er det montert Brunvoll sidepropeller på 300 kw akter og 450 kw baug propell.